Dobra farma - zadovoljni i gazda i krava

Svaki dobar posao kreće od postavljanja čvrstih temelja. U slučaju projektiranja smještaja za domaće životinje to treba shvatiti doslovno - izgled, veličina i karakteristike farmi uvelike pomažu bavljenje uzgojem. Kolektivno iskustvo farmera širom svijeta, kao i Sano partnera u 35 zemalja, došlo je do konkretnih brojki i mjerljivih rezultata zavisno od toga koja životinja vam je primarna u uzgoju.

Samo projektiranje farme zahtjeva vrijeme, odgovarajući oblik i veličinu farme i zahtjevna ulaganja, ali svaka unaprijed promišljena odluka kasnije u bitnim detaljima pomaže bavljenje stočarstvom.

Osobine objekta u kojem krave provode svoj životni vijek igraju važnu ulogu. Zdrave i zadovoljne krave donose profit. Također, kvalitetan objekt znači i da će vlasnik, farmer i radnik biti zadovoljni, u staji koja je komotna za rad automatizirana, provjetrena, svjetla i čista. Tu već pričamo o ugodnom prostoru za rad.

Ako pričamo o farmama za slobodno držanje mliječnih krava, svi segmenti o kojima treba razmišljati su sljedeći:

  • zapremina objekta
  • temperatura
  • vlaga
  • svjetlo
  • strujanje zraka
  • ležišta i oblik poda
  • potreba za vodom
  • prikupljanje i odlaganje stajnjaka
  • daljnje upravljanje stajnjakom i bioplin postrojenje

Krenimo od početka. Zapremina objekta treba biti oko 40 kubika po životinji, sa prozorima koji pokrivaju barem 5% površine osnove, tj. omogućeno je oko 80 luksa osvjetljenja u zoni životinja tokom dana. Nagib krova isto tako igra veliku ulogu u pravilnom provjetravanju staje. Preporuka je da zbog toga krov bude nagiba 18° - 25°, jer se time omogućuje najbolje strujanje zraka.

Dobra produktivnost krava održava se od - 7° do +25° Celzijusa, sa optimalnom vlagom od 60 do 80%. Potrebno je osigurati dovoljnu visinu i kapacitet zraka, pa se preporučuje da visina bočnih stupova bude 4 do 4,20 metara. Do visine od oko 1,5 metara može se izvesti monolitni zid (AB, opeka, paneli), a ostatak montažni sistem. Objekt je dakle lake i prozračne strukture, a u zimskim uvjetima je predviđen sustav zavjesa koje štite od nepovoljnih vanjskih uvjeta.

Prirodna ventilacija se postiže prije svega dobrom orijentacijom objekta - upravno na glavnu ružu vjetrova, a dodatno postavljanjem ventilatora koji se instaliraju na oko 3,6 m visine duž štale pod kutem od 20° prema dolje.

Odabrati podloge odgovarajuće mekoće i karakteristika s obzirom na kategoriju životinja i sistem držanja. Krave više vole duboka ležišta i u tim uvjetima je proizvodnja visoka, ali je time veće početno ulaganje.

Pojilice treba smjestiti u blizini hranidbenog stola (unutar 15 m) i na izlasku iz izmuzišta, sa mogućnošću lakog čišćenja, i ne smije se dozvoliti smrzavanje vode.

Prikupljanje stajnjaka se najčešće rješava postavljanjem automatskih strugača, mehanizacijom sa strugačem ili rešetkastim podom, a postoje razne opcije za skladištenje.

Vaš izravni kontakt

Sano - Suvremena hranidba životinja d.o.o.
044/568-000
044/670-816
Industrijska cesta 1, Potok
44317 Popovača
Hrvatska

Further Content

Od CNCPS analize hrane poljoprivrednik i savjetnik za hranidbu dobivaju relevantne podatke i rezultate. Za izračun rezultata analize i obračun obroka postoji sada pravi program: AMTS.Cattle.Pro, kratko AMTS. Kako AMTS funkcionira i koje parametre

Kako biste dobili što reprezentativniji uzorak, preporučujemo uzimanje uzorka pomoću uzorkivača.Potrebni predmeti:uzorkivačkanta od 10 litararukavicenožSano komplet za uzimanje uzorkaolovka (kemijska olovka)Postupak:Uzeti uzorke na najmanje 3

Analiza obroka u skladu sa modelom CNCPS omogućava dublji uvid u sastav obroka. Na temelju dobro poznate proširene Weender analize, dodatno je razvijen kako bi se omogućio detaljniji uvid o hranjivim tvarima i njihovoj probavljivosti tijekom