SUSan Booster®

Za poboljšanje probavljivost stočne hrane

Koristi proizvoda

Najbolja konverzija hrane
Niski gubici tjelesne težine
Geringere Futterkosten
Velika težina pri odbiću
Visoki dnevni prirasti
Visoki udio mesa
Više mlijeka
Poboljšan protok stajnjaka

SUSan Booster® - poboljšava probavljivost stočne hrane kao i iskorištavanje stočne hrane

 

Djelovanje SUSan Booster®

za uzgoj prasadi & tov svinja

 • veći dnevni prirast
 • bolje iskorištavanje stočne hrane
 • visok udio krtog mesa
 • manji troškovi hrane uštedom skupih proteinskih krmiva

za rasplodne krmače & sisajuću prasad

 • povećanje proizvodnje mlijeka
 • manji gubitak tjelesne težine tijekom dojenja
 • velik dnevni prirast kod sisajuće prasadi
 • poboljšana težina prasadi prilikom odbića
1

Značajke proizvoda

 • SUSan Booster® poboljšava probavljivost stočne hrane kod krmača, prasadi i tovnih svinja.
 • SUSan Booster® potpomaže probavni sustava svinja
 • SUSan Booster® oslobađa hranjive tvari stočne hrane koje su inače nedostupne svinjama („efekt kaveza“).
 • SUSan Booster® povećava probavljivost hranjivih tvari stočne hrane

Djelovanje SUSan Booster®

 • potpomaže probavni sustav
 • oslobađa hranjive tvari stočne hrane
 • povećava probavljivost hranjivih tvari
Može se koristiti u sljedećim životnim i proizvodnim fazama:

Prasad

Faza odbića
Faza uzgoja

Tovne svinje

Početak tova
Kraj tova

Nazimice

Faza uzgoja 1
Faza uzgoja 2

Dojne krmače

Priprema poroda
Period između dvije suprasnosti
Period dojenja
Period gravidnosti

Primjena

SUSan Booster® umiješati u količini od 1 kg na tonu gotove smjese za krmače, prasad i tovne svinje.

Sano jamstvo kvalitete

 • visokovrijedni sastojci
 • sigurnost proizvoda
 • održivost okoliša
 • transparentna kvaliteta

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.